GRATIS en al 2500+ keer gedownload Mijn 39 beste tips over zakelijk bloggen

In de privacyverklaring lees je hoe Business Blog School omgaat met je gegevens

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Business Blog School. Deze voorwaarden treden in werking op 15 juli 2016. Op 5 mei 2020 heb ik ze voor het laatst bijgewerkt.

Artikel 1 – Definities

1.1 Business Blog School is een nevenonderneming van Tekstraket. Deze eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20106724.

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Business Blog School een overeenkomst aangaat.

1.3 Bezoeker: iemand die de website Business Blog School bezoekt.

1.4 Producten en diensten: het gaat om de producten en diensten die worden aangeboden via Business Blog School . Ook diensten die per e-mail of telefonisch worden overeengekomen, vallen onder deze voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Dit is de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Business Blog School en klant op grond waarvan de diensten en producten worden verleend.

1.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om binnen zijn bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jessie van Loon, Business Blog School.
Handelend onder de naam: Business Blog School.
Vestigingsadres: Oliemolen 114, 4701KM Roosendaal.
Telefoonnummer: (0165) 539 444.
E-mailadres: info@businessblogschool.nl.
KvK-nummer: 20106724.
Btw-nummer: NL001805511B11.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Business Blog School. Ze gelden ook voor andere tot stand gekomen overeenkomsten tussen Business Blog School en klant.

3.2. Deze voorwaarden staan duidelijk vermeld op elke pagina van de website www.businessblogschool.nl. Op verzoek worden ze kosteloos toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod

4.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten zodat de klant tot een goede beoordeling van het aanbod kan komen.

4.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst en Herroepingsrecht

5.1. De klant kan zonder opgaaf van reden binnen 14 kalenderdagen zijn bestelling herroepen. Business Blog School mag de klant vragen naar de reden van de herroeping maar kan de klant hier niet toe verplichten.

5.2. Een overeenkomst met Business Blog School komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website. Wanneer het gaat om een telefonische overeenkomst of een overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst.

5.3. Business Blog School zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Ook zorgt hij voor een beveiligde betaalomgeving.

5.4. Als het een fysiek product betreft, zendt de klant het product terug met alle toebehoren, ongeschonden, in originele staat en verpakking. De consument betaalt de portokosten voor de terugzending. Business Blog School betaalt de eventuele kosten voor de terugbetaling.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn diensten die:

  • binnen de normaliter geldende bedenktijd al worden uitgevoerd;
  • begonnen zijn na uitdrukkelijke, voorafgaande instemming van de klant;
  • waarbij de klant akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden en weet dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Business Blog School de overeengekomen dienst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

7.1. De door Business Blog School genoemde prijzen zijn exclusief btw.

7.2. Business Blog School kan op elk moment, zonder bericht vooraf, de prijzen aanpassen (dit geldt niet voor lopende overeenkomsten).

7.3. Betaling vindt voorafgaand aan de levering plaats. In uitzonderlijke gevallen kan betaling na levering worden overeengekomen. De betaling dient dan binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum binnen te zijn. Is dat niet het geval, dan is de klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Business Blog School zal na 2 aanmaningen de zaak in handen geven van een incassobureau. De incassokosten bedragen minimaal €40 en maximaal 15% van het openstaande bedrag tot €2.500 en daarboven maximaal 10%.

7.4. Wanneer Business Blog School onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug. Gaat het bijv. om een traject met 1-op-1 sessies en kunnen 2 van de 10 sessies niet doorgaan, dan krijgt de klant 1/5 van het betaalde bedrag terug.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

8.1. De inhoud van de website www.businessblogschool.nl valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor de cursusinhoud en andere diensten van Business Blog School.

8.2. De klant mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en disclaimer

9.1. Business Blog School is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klant. Hieronder valt ook gevolgschade en/of immateriële schade door het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten van Business Blog School.

9.2. De informatie op www.businessblogschool.nl is met de meeste zorg samengesteld. Mocht er sprake zijn van foutieve informatie, dan is Business Blog School niet aansprakelijk en kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

9.3. Alle door Business Blog School gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Business Blog School geen enkele garantie.

9.4. Voor het al dan niet opvolgen van adviezen, zoals in artikel 9.3 genoemd, kan Business Blog School niet aansprakelijk worden gesteld.

9.4. Vanzelfsprekend komt artikel 9.1 tot 9.3 te vervallen als er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade door of ernstige, bewijsbare schuld van Business Blog School.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Business Blog School respecteert de privacy van klanten en bezoekers. In de uitgebreide privacy policy vind je de andere bepalingen met betrekking tot het privacybeleid van Business Blog School.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd.

11.2 In geval van geschillen tussen Business Blog School en een klant waar de partijen samen niet uitkomen, is de rechter in Breda de aangewezen persoon om uitspraak te doen.

Koekje erbij? Deze website heeft cookies nodig om te kunnen draaien. Klik op OK of op NEE. Maak je geen keuze en blijf je op deze site, dan ga je automatisch akkoord met de cookies. Je kan op de privacy-pagina je toestemming altijd aanpassen.

Cookie settings

Vink aan welke cookies je toestaat op deze website.

FunctioneelFunctionele cookies zorgen ervoor dat de website correct kan draaien op alle apparaten.

AnalytischMet analytische cookies kunnen we de website optimaliseren, zoals op gebied van gebruiksvriendelijkheid.

Social mediaMet sociale media cookies kunnen we je gepersonaliseerde content laten zien op social media.

OverigeDit gaat om 3rd party cookies die niet vallen onder social media cookies of advertentie cookies.